Allmänna avtalsvillkor doobyappen

Bara så vi är överens om detaljerna

Allmänna avtalsvillkor Dooby appen

Tecknat Avtal samt dessa Allmänna avtalsvillkor har tolkningsföreträde. Om innehållet skiljer sig mot andra dokument och texter rörande beställda tjänster gäller således dessa villkor i första hand. I andra hand gäller IT & Telekomföretagen, Almegas Allmänna Bestämmelser rörande Molntjänster, version 2014. Om Part anser del av Avtal eller Allmänna avtalsvillkor ogiltigt, innebär det inte att Avtalet i sin helhet är ogiltigt. Om del av Avtalet väsentligt påverkar Parts utbyte av eller prestation kan skälig jämkning av Avtal eller Allmänna avtalsvillkor ske. Jämkning kan endast åberopas under den första månaden efter driftstart, efter det datumet anses inte jämkning giltigt.
 
1        Bakgrund & sammanfattning
Dooby Sweden AB bedriver verksamhet som digitaliserar delar eller hela affärsflöden. Dooby säljer även molnbaserade system i form av webb- och app baserade produkter.

Kunden önskar nyttja Doobys programvara som molntjänst (”Tjänsten”) eller (”Dooby Appen”) baserat på de villkor som framgår av dessa Allmänna avtalsvillkor. Dooby erbjuder även en rad olika app-baserade produkter vilket gör att moduler kan läggas till och tas bort på månadsbasis utan längre bindningstid än trettio (30) dagar.
Följande övergripande grundfunktionalitet utgör leveransens omfattning:
 • Molnbaserad, webbaserad, responsiv applikation kompatibel med mobiltelefon (av smartphone typ), surfplatta och webbläsare i dator.
 • Modul baserad struktur där kund kryssar för vilka moduler som önskas hyras. Månadsavgiften räknas ut efter vilka moduler och tilläggstjänster Kund väljer.
 • Möjlighet att få app gränssnittet anpassat efter Kunds önskemål (option)
 • Möjlighet att få skräddarsydda e-post- och sms aviseringar (option)
Inom tre till fem arbetsdagar efter beställning skickar Dooby ut ett välkomstbrev med en unik registreringslänk till den e-postadress som angavs vid beställningen. I välkomstmeddelandet står hur kontot aktiveras och information om hur du som Kund kan skriva när du skickar registreringslänken vidare till Dooby Appens slutanvändare. Tveka inte att ta kontakt med Dooby om du upplever minsta oklarhet eller bekymmer i ditt användande!
 
1.1         Definitioner
I Avtal och Allmänna avtalsvillkor skall nedan termer och dess definitioner användas.
TermDefinition
”Kund”, ”Kunden” eller ”Kunder”Avtalstecknande juridisk part.
”Kundens kund” eller ”Slutanvändare”Alla som använder Dooby Appen.
”Support”Support till Kunden via telefon eller fjärrstyrningsprogramvara. Det gäller felsökning och avhjälpande av fel på systemets grundfunktionalitet. Support erbjuds mellan kl08.00 – 17.00 helgfria vardagar. Support innefattar inte allmän användar-konsultation eller användarsupport till slutanvändare (kundens kund). Slutanvändare anmäler ärenden i Dooby appens formulär för felanmälan vilka skickas direkt till Kundens mottagaradress vid felanmälningar.
”Support utanför Tjänsten”Följande definitioner nedan ligger utanför avtalad ”Support” för Tjänsten vilket innebär att de utgör grund för extra debitering. Support utanför Tjänsten kan vara men är inte uteslutande: – Allmän användar-konsultation eller användarsupport som inte är härrört till avtalade moduler och tjänster. – Allmän användar-konsultation eller användarsupport till slutanvändare (kundens kund). – Avhjälpning av wifi, bredband eller annan uppkoppling mot Tjänsten. – Beställning av rapporter eller tilläggstjänster utanför grundfunktionalitet. – Fel och brister som orsakats av Kundens egen användning av Tjänsten. – Support på annat språk än svenska. – Support utanför ordinarie ”Support” tider. Support på helger och vardagar mellan kl17.00 – 07.00 anses som support utanför tjänsten vilket debiteras med enligt ordinarie timpris vid konsultation x 2.
”Extrabeställning”Anpassningar av befintliga moduler, konfigurering av nya moduler, utveckling av nya funktioner, text- och bildredigering, utformning av och nyskapande av epostutskick eller sms-utskick etc. Således allt utöver Tjänsternas standarduppsättning vid driftstart samt separata insatser utanför Tjänsten.
”Rapportbeställningar”Av Kund beställda anpassade rapporter baserat på bokningar, felanmälningar, utskick, nyheter etc.
”Driftstart”Dagen då modulerna och Tjänsterna beställdes + 3 till 5 arbetsdagar.
”Hyresperiod”Hyresperioden börjar gälla fr o m driftstartsdatum med 30 dagars ömsesidig uppsägningsrätt. Kund och Dooby kan avtala om längre bindningstid och uppsägningstid vilket kan påverka månadsavgiften.
”Konfidentiell Information” ”Sekretessbelagd information”Avser all information, oavsett i vilken form den lämnats, som berör den andra Partens verksamhet eller levererad systemlösning och som Part får tillgång till i och med Avtal och Allmänna avtalsvillkor.
”Tjänsten”Dooby Appen och de beställda modulerna. Tjänsten är inte ett skräddarsytt system exklusivt till respektive kund utan har utvecklats att fungera som ett standardsystem för fler kundgrupper och användare.
”Kundens Data”Avser den information som Kunden tillför och lagrar inom ramen för Tjänsten.
1.2        Äganderätt och immateriella rättigheter
Dooby Sweden AB äger, utan förbehåll, till tjänsten tillhörande samtliga systemrättigheter, konfigurationer, ramverk, integrationer, anpassningar, ”know how” och andra immateriella rättigheter kopplat till applikationer och system i och kring Dooby Appen.

Genom Avtal och Allmänna avtalsvillkor upplåter Dooby till Kunden en icke exklusiv rätt att nyttja avtalade tjänster i Kundens egen verksamhet vilka Dooby tillhandahåller under hyresperioden. Tjänster som erbjuds utöver Avtalade Tjänster regleras i separata tilläggsavtal. Kunden har inte rätt att utan Doobys skriftliga medgivande låta tredje man få tillgång till eller använda de beställda Tjänsterna.

Kund äger rätt till och ansvarar för kunduppgifter som lagrats i Dooby appen. Vid avtalstidens slut väljer Kund själv vad Kund vill göra med registrerade data. All data som lagras i Dooby appen raderas automatiskt inom loppet av trettio (30) dagar efter avtalstidens utgång. Om kund önskar export ur systemet debiterar Dooby en timmes konsulttid för insatsen.

Kunden ansvarar i alla lägen för att erforderliga avtal och rättigheter finns reglerade som är relaterat till personuppgiftsbehandling. Detta med tanke på att Kundens kunduppgifter och Slutanvändares kontaktuppgifter lagras i systemet. Kunden ska hålla Dooby skadeslöst för all skada Dooby kan drabbas av, på grund av att erforderliga personuppgifts rättigheter saknats när systemet lagrar och behandlar Kundens och Slutanvändares kunddata.

Kunden äger inte rätt till tjänstens källkod och får inte efterforska denna. Kunden får inte heller utan Doobys skriftliga medgivande: kopiera, modifiera, göra ingrepp i tjänsten eller tillåta annan person att göra detta. Inte heller direkt eller indirekt försälja, hyra/låna ut, eller på annat sätt överlåta detta Avtal till tredje part utan Doobys medgivande. Om Tjänsten stängs ned på grund av Kundens brott i enlighet med Avtal eller de Allmänna avtalsvillkoren har Kunden själv ansvar att ta hand om registrerad data.

2        Ersättning & pris
Kunden har efter avtalets tecknande att utge månatlig ersättning för nyttjande av beställda Tjänster för drift, underhåll och support av Dooby Appen, det så länge Avtalet inte sägs upp av endera Part.

Ersättningen varierar beroende på nivå av funktionalitet, ökar antalet moduler så ökar månadsavgiften i relation till utökningen. I grunden baseras priset på hur många registrerade användare som nyttjar systemets standardfunktionalitet tillsammans med de moduler som anpassas och hålls i drift.

Vid dags datum kostar en standardlicens 29kr/månad exklusive moms. Premium paketet kostar 990kr/månad exklusive moms. I Premium paketet ingår 300 sms per månad tillsammans med en integration till teleoperatör som Dooby tillhandahåller, även 2GB lagring av dokument i appen ingår.

Övriga insatser och omkostnader som Kund och Dooby kommer överens om avtalas och debiteras i enlighet med respektive tilläggsavtal.

Alla priser som presenteras i Avtal eller Allmänna avtalsvillkor presenteras exklusive moms vilket innebär att lagstadgad moms tillkommer på alla priser.

2.1        Utökning & reducering av antal användare
Antal slutanvändare regleras vid Avtalets tecknande. Eventuell utökning eller reducering av antalet användare påverkar den rörliga avgiften med motsvarande ersättning. Antal registrerade konton kontrollräknas vid varje kalendermånadsslut vilket ligger till grund för fakturering. Kundens Kundansvarig är ansvarig för att se över och anmäla borttag av konton. Om det inte sker i tid vid kalendermånads slut äger Dooby rätt att fakturera registrerade konton vid den tidpunkten.

2.2       Utökning av moduler och/eller Tjänsten
Avtalade tjänster beställs och regleras vid Avtalets tecknande men kan justeras löpande vid behov. Om Kund önskar utöka med ny modul eller lägga till tjänster kopplat till avtalad leverans tecknas separat tilläggsavtal. Det nya avtalets hyresperiod kalibreras då med det ursprungliga Avtalet så att alla delar löper enligt samma hyresperiod.

2.3       Prisjusteringar
Månadsavgifter och eventuella rörliga avgifter som presenteras i Avtal eller i Allmänna avtalsvillkor kan komma att justeras med hänsyn till ändringar i konsumentprisindex. Dooby äger rätt att fr o m varje nytt kalenderår, eller vid en senare tidpunkt, justera avtalade fasta avgifter samt avtalade timarvoden i överenskommelse med förändringen i enlighet med det av SBC publicerade Labor Cost Index för tjänstemän (LCI tjm) preliminärt index, SNI 2007.

2.4       Betalningsvillkor
Dooby Sweden AB fakturerar avgift för premiumtjänsten månatligen i förskott med 30 dagar netto. Fakturering av antal användare och övriga Tjänster sker månadsvis i efterskott med 30 dagar netto.

På faktura specificeras månadsavgift, rörliga kostnader och eventuella avtalade tilläggstjänster separat.

Vid utebliven eller sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Kund är då skyldig att erlägga ersättning för skriftlig betalningspåminnelse samt för eventuella inkassokostnader.

Om Kunden, trots särskild påminnelse, inte betalar utestående fordringar, har Dooby rätt att tillsvidare stänga tjänsten och avbryta eventuellt pågående arbete och få ersättning för därav förorsakande kostnader.

Dooby äger rätt att utan Kunds medgivande överlåta rätten att mottaga betalning i enlighet med ingått Avtal.

Pappersfaktura debiteras med 49kr per faktura.

Moms tillkommer på alla priser som presenteras i Avtal och i Allmänna avtalsvillkor.

3        Åtaganden & ansvar
Dooby tillhandahåller moduler och tjänster på ett fackmannamässigt vis. Moduler som upplåtes är helt webbaserade, det betyder att kunden endast behöver en telefon, läsplatta eller dator med god internet-förbindelse tillsammans med en väl uppdaterad webbläsare för att kunna ansluta till Dooby Appen.

3.1        Anslutning, installation & programvara
Kunden är medveten om att tjänsterna som upplåtes inte kan nyttjas utan internet-förbindelse samt att Dooby inte bär något ansvar enligt ingått Avtal för bristande funktion hos tjänsterna, som beror på fel eller brist i Kundens internt-förbindelse.

Dooby har inga installationsåtaganden hos kund av något slag. Molntjänsterna nyttjas genom att surfa till angiven URL för åtkomst. Leveranspunkten för molnlösningen är således vid valt webbhotells domän där drift av Dooby Appen sker.

En förutsättning för att Leverantörens upplåtna tjänster ska fungera på bästa sätt är att senaste uppdateringen av webbläsarna Chrome eller Safari används. Används andra webbläsare än dem garanterar inte Leverantören full funktionalitet och prestanda.

3.2       Doobys ansvar
Dooby ansvarar att se till att Tjänstens funktionalitet fungerar. Även att skyndsamt avhjälpa driftsavbrott i avtalade Tjänster, utan att belasta kunden med kostnader härrörda till fel i systems funktionalitet. Om fel anmäls som härrörda till kunds telefon, internetåtkomst eller annan teknisk utrustning härrörd till Kund äger dock Dooby rätt att fakturera nedlagd tid i ärendet.

3.3       Kundens ansvar
Kund är skyldig att erlägga avgifter för Tjänsten och användningen därav.

Kunden ansvarar för de personer som av Kunden får tillgång till Tjänsten, att endast lämplig, behörig användare får tillgång till tjänsten och att Doobys äganderätt och sekretess enligt ingått Avtal efterlevs. Vidare ansvarar Kund och slutanvändare för att inloggningsuppgifter och annan liknande information hanteras betryggande och säkert. Det innefattar att inloggningsuppgifter inte yppas för tredje part eller annan obehörig part.

Kund ansvarar också att tillse att intrång eller överträdelse inte sker i tredje mans rättigheter eller på annat sätt medför att innehållet i Dooby Appen bryter mot svensk lag. Vid eventuella överträdelser, intrång eller förlust av lösenord måste det rapporteras till Dooby utan dröjsmål. Skulle det komma till kännedom att någon av Kundens representanter eller Slutanvändare som nyttjar Tjänsten, bryter mot föreskrifterna i ingått Avtal, i de Allmänna avtalsvillkoren eller genom andra legala överträdelser är Kunden skyldig att omedelbart vidta rättelse och informera Dooby om överträdelsen i syfte att begränsa skada.

Vid eventuella legala överträdelser av Kund eller Slutanvändare kommer Dooby stänga ner Tjänsten och polisanmäla händelsen.

Kund är skyldig att följa de instruktioner, anvisningar, krav och råd som Dooby ger vid användande av Dooby Appen. Om ovan strider med Kunds behov efter driftsättning skall Doobys instruktioner, anvisningar och råd ha företrädesrätt.

Kund äger och är ansvarig för Kundens data och all information som lagras i Dooby Appen. Kund ansvarar således för att erforderliga samtycken till hantering av personuppgifter föreligger och att samtycken i linje med GDPR inte står i konflikt till Doobys leverans av Tjänsten.

Kund ansvarar för att Kund och Slutanvändare e-postadress, telefon, dator eller surfplatta med internet-förbindelse så att funktionerna kan användas. Skulle manuella rutiner tvingas användas äger Kund fullt ansvar för att säkerställa de rutinerna och all kommunikation med berörda Slutanvändare.

Kund får inte kopiera system, funktioner, texter eller annat material ur Dooby Appen. Kund äger inte rätt att utan Doobys medgivande modifiera/ändra eller integrera produkten med annan systemlösning. Kund får vidare inte låna ut, hyra ut eller överlåta hela eller delar av Dooby Appen till annan part utan Doobys medgivande.

Vid brott mot någon av Kunds åtaganden eller ansvarsområden äger Dooby rätt att debitera Kund för av Dooby utförd åtgärd till följd av missbruk från Kund.

3.3.1       Information & kommunikation
Nedan följer reglering av informations och kommunikationsansvar gällande Dooby Appen:
 • Kund skall till Leverantören delge vem som ska vara administratör och säkerställa att den resursen är delaktig vid uppsättning av systemet. Vid mindre uppsättningar är administratör samma person som anges som Kontaktperson när Avtalet tecknades.
 • Kund säkerställer att rätt personer inom Kunds organisation erhåller rätt information och utbildning rörande användande, processer, funktionalitet samt vad som ingår och inte ingår i Tjänsten.
 • Kunds Kontaktperson tar fram och rapporterar det som Slutanvändare, styrelseledamöter eller andra intressenter önskar kommunicera rörande Dooby Appen. Dooby- och Kunds kontaktperson är således den kommunikationsväg som används vid all kommunikation. All kommunikation som kommer Dooby tillhands från annan väg vidarebefordras så som det kom Dooby tillhands till Kunds Kontaktperson.
 • Kund ansvarar för att anmäla fel inom skälig tid för vid avbrott eller uppkomna problem med Tjänsten.

3.4       Ansvarsfrihet
Dooby ansvarar inte för fel i tredje parts tjänster och produkter samt eventuella driftsavbrott eller intrång härrörda till tredje parts programvara. Dock äger Dooby ansvar att driva frågan mot tredje part.

Doobys ansvarar inte för fel förorsakade genom kundens användning av systemet med annan än Dooby godkänd programvara, webbläsare eller annan hård- och/eller mjukvara. Inte heller för fel orsakade av kunds försummelse eller fel orsakade av virus eller andra angrepp utifrån.

Dooby får förändra tjänster och produkten för att säkerställa grundläggande funktionalitet. Sådana förändringar får dock inte medföra att systemet inte längre uppfyller grundläggande funktionalitet.

Dooby ansvarar bara för fel som påtalas inom 1 månad från Avtalets driftstartsdatum.

Parts skadeståndsansvar ska vara begränsat till direkt skada och maximalt, till vad Kunden månatligen erlagt för Tjänsten under de föregående tre (3) månaderna, såvida inte Part orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller med avsikt. Dooby kan aldrig åläggas att ersätta större belopp i skadestånd per månad än motsvarande månadsavgift som kund betalat för Tjänsten. Part ansvarar således inte för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av konsulter, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster.

Dooby ansvarar inte för Kundens förlust av data, såvitt Dooby förorsakat förlusten genom uppsåtligt eller grovt vårdslöst agerande. Parterna är ense om att Dooby inte i något avseende kan hållas ansvarig för fel eller brist som kan antas ha sin grund i Kundens internettjänst eller brister vid användande av Tjänsten.

Part är inte ansvarig för skada som vållats den andra Parten när skadan beror på hinder utanför Parts kontroll som Part inte insåg eller borde ha förutsett och vars följder Part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

3.5       Ansvarsfördelning vid behandling av personuppgifter enligt GDPR
Dooby Appen lagrar endast data som överenskommits med Kund innan driftstart. Datalagring sker i så liten utsträckning som möjligt men tillräckligt för att slutanvändare ska kunna logga in och genomföra enklare felanmälningar, bokningar etc.

Detta avsnitt syftar till att uppfylla Dataskyddsförordningen GDPR mål att skydda enskild persons grundläggande rättigheter och friheter. Avsnittet syftar även till att klargöra Kund och Leverantörs ansvar vid behandling av personuppgifter i Dooby Appen (”Systemet”).

Roller Personuppgiftsansvarig (”PuA”), Kunden vilken behandlar lagrade personuppgifter i systemet. Personuppgiftsbiträde (”PuB”), Leverantören vilken agerar administratör av systemet och kan på så sätt se lagrade personuppgifter i systemet.

Uppgifter som behandlas Dooby Appen samlar in av Slutanvändare registrerad information i syfte att Slutanvändare ska kunna använda molnsystemets grundfunktionalitet. Uppgifter som lagras i systemet bestäms av Kund och kan vara; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dooby säljer aldrig kundregister, skickar aldrig personuppgifter vidare, inte heller på annat sätt exponerar personuppgifter för tredje part.

Ansvarsfördelning PuA & PuB
Ansvar PuA:
 • Har tillgång till lagrade personuppgifter.
 • Bestämmer vilka personuppgifter som ska lagras och ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
 • Ansvarar för att Systemet uppfyller lagens krav på behandling av personuppgifter.
 • Ansvarar för att informationen om samtycke vid slutkundsregistreringen i klartext är tydlig och följer laga krav så att slutkund är väl medveten om vad som behandlas, vad informationen används till och vad informationen inte används till. Även att hantera de slutanvändare som inte godkänner personuppgiftsbehandlingen.
 • För register på vilka personuppgifter som behandlas i systemet och varför.
 • Skyndsamt inom 24 timmar meddela PuB om slutkund önskar bli glömd så att PuB har möjlighet att inom rimlig tid radera slutkund ur systemet.
 • Vid behov genomföra kontroll av att PuB sköter sina åtagande enligt delegerat ansvar.
Ansvar PuB:
 • Har tillgång till lagrade personuppgifter.
 • Kan vid behov behandla personuppgifter för PuA räkning, då endast enligt PuA skriftliga instruktioner och inte vidta åtgärder som strider mot personuppgiftslagen.
 • För registerförteckning på vad systemet kan behandla för personuppgifter.
 • Ansvarar för att inte sprida, samköra eller sälja personuppgifter vidare till annan part.
 • Ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna beslutas av PuA och ska beakta kostnader, tekniska möjligheter, risker och personuppgifternas känslighet.
 • Skyndsamt meddela PuA om intrång eller på annat sätt förlorad kundinformation så att PuA skyndsamt kan anmäla incident till Datainspektionen.
Giltighetstid Ansvarsfördelningen mellan Personuppgiftsansvarig & Personuppgiftsbiträdet gäller så länge Avtalet är giltigt. Alla personuppgifter kopplat till Kund raderas ur Systemet, utan möjlighet till återskapande, en (1) månad efter avtalstidens utgång.

4        Servicenivåer
Nedan beskrivs avtalade servicenivåer för att tydliggöra gränsdragningar i förväntad App-leverans.

4.1        Tillgänglighet & upptid
Kund har tillgång till Tjänsten dygnet runt under årets alla dagar.

Dooby garanterar tillgänglighet i förhållande till driftsleverantörens och tredjepartsleverantörers upptider. Normalt ligger driftföretagens garantier om upptid på över 98% på månadsbasis året runt. Dooby garanterar därför en upptid nära 98% i snitt per månad vilket innebär en månads sammanslagna upptid i minuter minus åttahundrasextiofyra (864) minuter.

Vid en nedsatt tillgänglighet av tjänsten utanför garanterad upptids snitt per månad äger kunden rätt till reducerad avgift i förhållande till nedsatt tillgänglighet.

Reducerad månadsavgift baserat på snittillgänglighet per månad
5% reducerad månadsavgift vid lägre snittillgänglighet än 98% per månad
15% reducerad månadsavgift vid lägre snittillgänglighet än 97% per månad
30% reducerad månadsavgift vid lägre snittillgänglighet än 96% per månad

Ingen annan ersättning kan krävas av Kund förutom reducerad månadsavgift i förhållande till nedsatt tillgänglighet. Eventuell reducerad månadsavgift regleras på nästkommande månads faktura.

För att garanti ska falla ut och månadsavgiften reduceras i förhållande till förlorad tillgänglighet skall Kund anse att tillgänglighet av Tjänst saknas och är så pass utstörd att Tjänst inte går att användas alls. Kunden skall senast trettio (30) dagar efter avslutad månad meddela Dooby om eventuella krav på reducerad månadsavgift annars bortfaller rätten till dito. Tillgänglighet skall alltid mätas från kalendermånadens första dag kl00.00. till samma kalendermånads sista dag kl24.00. Kund har rätt att en gång per månad, vid avrop, utan kostnad, av Dooby erhålla en tillgänglighetsrapport som visar Tjänstens upptid föregående månad.

Kund är inte berättigad reducerad månadsavgift för nedsatt tillgänglighet av Tjänsten, oavsett felets orsak, om Kund inte varit Dooby behjälplig vid felsökning och avhjälpning av fel.

Doobys åtaganden rörande tillgänglighet avseende upplåtna tjänster enligt ingått Avtal innefattar inte tillhandhållande av internet-förbindelse. Problematik eller fel i internet-förbindelse från Kund eller Slutanvändare ligger utan förbehåll utanför Doobys åtagande.

4.2       Support
Dooby ska uppfylla nedan angivna support och servicenivåer. Dooby strävar efter att hålla Tjänsten tillgänglig tjugofyra timmar om dygnet, året runt, men åtar sig inte högre servicenivå än de nivåer driftsleverantörer och tredjepartsleverantörer garanterar. Kunden har inte rätt till någon ersättning eller påföljd utöver presenterade procentsatser i förhållande till garanterad tillgänglighet enligt punkt 4.1, såvida inte Dooby agerat grovt vårdslöst.

Dooby skall tillhandahålla Kunden support för Tjänsten. I månadsavgiften ingår en (1) timmes support tid per månad. Under första driftsmånaden räknat från driftstartsdatum ingår två (2) timmars support tid.

För support utöver den månatliga supporten som ingår i månadsavgiften utgår ersättning per timme. Under kalendermånad summeras support tid med avrundning upp till närmaste högre timme, ersättning utgår således enligt antal påbörjade timmar. Ersättning sker enligt basprislistans konsultationstjänster och faktureras månatligen.

Support till Kunden sker via telefon, e-post eller fjärrstyrningsprogramvara.
Support innefattar:
 • Hjälp och guidning i enklare användar relaterade frågor
 • Felsökning och felavhjälpning i funktionalitet
 • Skapa nya användargrupper och stänga ute användare
Ordinarie support erbjuds mellan kl08.00 – 17.00 helgfria vardagar. Kund kan dock anmäla supportärenden dygnet runt via e-post men de börjar först behandlas under ordinarie support tid.

Utökad support dvs support utanför ordinarie support tid ingår inte i tjänsten. Om utökad support avropas av kundansvarig utanför ordinarie support tid debiteras tiden med dubbel timtaxa.

Av Kund utsedd Kontaktperson skall vara väl införstådd i supportärendens karaktär och informera andra användare om vad som innefattas i Support och inte. Kunds Kontaktperson är den enda som kan beställa utökad support eller fatta beslut om supporttjänster utanför Avtalet.
Ärenden som inte ingår i ordinarie support:
 • Allmän användarkonsultation/support som inte är härrört till avtalade Tjänster.
 • Allmän användarkonsultation/support till Slutanvändare (kundens kund). Slutanvändare anmäler ärenden i beställningsportalens formulär för felanmälan som skickas direkt till kunds representant.
 • Avhjälpning av wifi, bredband eller annan uppkoppling mot tjänsten. Inte heller underhåll och support av Kundens hårdvara, övrig mjukvara eller kringutrustning i Kundens eller Slutanvändares IT-miljö.
 • Beställning av rapporter eller tilläggstjänster utanför grundfunktionaliteten.
 • Fel och brister som orsakats av Kundens egen användning av upplåtna tjänster.
 • Support på annat språk än svenska och behjälplig engelska.
 • Skräddarsydda funktionsförbättringar, layout eller textändringar, utbildning mm.Det kan dock beställas som tilläggstjänst av Kundansvarig.
4.2.1       Planerat underhåll, uppdateringar & driftsavbrott
Dooby anlitar underleverantörer och installerar tredjepartsprodukter vid tillhandahållande av moduler och Tjänsten. I olika systemcykler och tidsintervall kommer nya versioner och releaser av moduler och tjänster uppdateras för att hålla dem säkra, uppdaterade och kompatibla med annan teknik. Uppdateringar, ändringar, serviceåtgärder och mindre justeringar ska som regel ske utan att Kunden besväras av dem. Om akut åtgärd krävs meddelar Dooby utan tidsfördröjning varför åtgärd måste vidtas och dess konsekvenser.

Dooby förädlar även själv löpande funktionaliteten i applikationen vilket gör att Kund alltid har en uppdaterad Tjänst. Mindre löpande uppdateringar med kortare avbrott som av Dooby förväntas vara kund till gagn aviseras inte kund i förhand.

Dooby svarar för underleverantörs arbete såsom för egen arbetsinsats.

Kund äger under inga omständigheter rätt att på något sätt eller i någon del uppdatera, modifiera eller stänga ner moduler eller tjänster som regleras i ingått Avtal.

Insatser av underhållskaraktär, planerade serviceavbrott, avbrott på Kunds begäran, akuta avbrott av säkerhetskaraktär eller avbrott orsakat av tredje part ska inte räknas med vid uträkningar av systemets upptid enligt punkt 4.1. De ska således inte räknas som tillgänglighetsavbrott och i förlängningen är den typen av driftinskränkning inte föremål för reducerad månadsavgift.

Vid större uppgraderingar eller byte av moduler eller tredjepartsleverantörer kan större avbrott vara nödvändiga. De större avbrotten aviseras alltid en vecka innan de genomförs och sker alltid nattid mellan 23.00 och 06.00 eller helgtid mellan fredag 23.00 och måndag morgon 06.00. De planerade avbrotten räknas inte som avbrott i avtalad upptid enligt punkt 4.1 och är således inte föremål för avdrag av den månatliga avgiften.

Uppdateringar av generell karaktär som kommer till gagn för alla Kunder ingår i månadsavgiften. Kundanpassade eller speciella uppdateringar eller utökningar av funktionalitet prissätts, levereras och debiteras Kund månatligen.

4.2.2      Inställelsetid vid Felsökning & Felavhjälpning
Fel ska vid upptäckt anmälas inom rimlig tid till Dooby för felavhjälpning. Kund ska ange hur felet yttrar sig så att fel kan återskapas av Doobys support.

Felsökning påbörjas inom 8 timmar med start från första helgfria arbetsdag.

Tidsåtgången vid felavhjälpning rörande driftstopp beror på felets karaktär och svårighetsgrad, vanligtvis är fel avhjälpta mellan 8 och 36 timmar från första supportkontakt. Vid fel orsakade i tredje parts mjukvara kan Dooby inte garantera samma felavhjälpningstid.

Vid fel och driftstopp som innebär att Kunden inte kan använda Tjänsten för normal användning, skall felavhjälpning påbörjas i direkt anslutning till felsökningen.

Dooby hålls aldrig ansvarig för fel eller driftsavbrott som förorsakats av Kund eller av denne anlitad konsult, ombud eller slutanvändare. Dooby hålls inte ansvarig för exempelvis brister i kommunikation från Kund till Slutanvändare eller av Kund interna intressenter, inte heller för andra produkter och Tjänster från tredje man som inte ingår i Doobys leverans av Tjänsten. Vidare ansvarar inte Dooby för driftsavbrott orsakat av virus eller angrepp på säkerheten hos driftsleverantör eller Kund.

Fel eller driftstopp som visar sig vara orsakat av Kund eller dess ombud, eller fel som inte har med levererad Tjänst att göra faktureras Kund femtonhundrakronor (1 500kr) per påbörjad arbetstimme.

4.3       Övriga tjänster
Dooby kan tillhandahålla utveckling och andra digitaliseringsåtaganden som inte omfattas av tjänsterna i undertecknat Avtal eller i Allmänna avtalsvillkor. Det kan vara projektledning, felsökning, utökad användarsupport, felavhjälpning samt andra tjänster som inte omfattas av Doobys skyldigheter enligt detta Avtal eller Allmänna avtalsvillkor. Sådana tillkommande tjänster avtalas och ersätts separat efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna.

5        Reklamation & Kontraktsbrott

5.1        Reklamation
Part skall skriftligen reklamera partens avtalsbrott inom trettio (30) dagar efter det att kontraktsbrottet upptäckts. Sker inte reklamation i rätt tid och på föreskrivet sätt, förlorar part sin rätt att åberopa kontraktsbrottet.

5.2       Avtalsbrott
Om part gör sig skyldigt till väsentligt avtalsbrott mot ingått Avtal äger endera part rätt att häva Avtalet, såvitt avtalsbrytande part inte vidtar rättelse inom två (2) veckor efter det att endera parten skriftligen reklamerat mot avtalsbrottet.
Parterna är överens om att följande omständigheter skall utgöra väsentligt avtalsbrott:
 • Om part försätts i rekonstruktion, konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.
 • Om Kund underlåter sig att betala för Avtalade Tjänster.
 • Om Dooby inte levererar Tjänst i enlighet med överenskommen grundfunktionalitet beskrivet i Avtalets avsnitt rörande beställda tjänster.

6       Hyresperiod, ändringar & överlåtelse

6.1        Hyresperiod
Hyresperioden träder i kraft enligt ingått Avtals ”Datum för driftstart”.

Kunden har möjlighet att inom avtalstiden utöka funktionaliteten med fler moduler vilka i så fall hamnar inom samma avtalstid som grundavtalet. Priset justeras dock upp vid det tillfälle respektive modul driftsätts. Varje tilläggsmodul skall dock avtalas separat som ett tillägg till grundavtalet.

Kunden kan månatligen utöka licensinnehavet under tidsbegränsade perioder under hela avtalstiden. Beställning sker i sådant fall via Doobys Kontaktperson med tydligt start och slutdatum. De utökade tidsbegränsade licenserna godkänns via vändande e-post.

Kunden kan även minska antalet licenser månatligen, men inte till lägre nivåer än tio (10) slutanvändarlicenser.

6.2       Uppsägning
Avtalet inklusive de Allmänna avtalsvillkoren kan, av endera parten, sägas upp med trettio (30) dagars löpande uppsägningstid. Avtalet skall sägas upp av behörig person via Doobys kontaktperson och kontra signeras med e-postbekräftelse.

6.3       Vid Avtalets upphörande
Vid Avtalets upphörande stängs Tjänsten utan förbehåll ned.

Vid Avtalets upphörande skall, såvitt annat inte anges, Dooby inom en månad leverera i systemet lagrade kunddata till Kund i den form Dooby anser säkert och dugligt. Dooby har vid tillfället rätt att fakturera faktisk tid för insatsen.

All kundinformation raderas sedan automatiskt ur Doobys system 30 (30) dagar efter Avtalets avslutsdatum utan möjlighet till återskapande.

6.4       Meddelanden
Meddelanden, uppsägning och andra underrättelser i anledning av ingått Avtal skall ske skriftligen till respektive Parts kontaktperson. E-post är att föredra där Part använder leveranskvitto som verifikation. Avvikelser eller fel skall dock alltid påtalas per telefon innan skriftligt meddelande.

Parterna skall löpande och utan dröjsmål informera varandra om eventuella ändringar av kontaktperson, adresser, telefonnummer och e-postadresser så att endera parten har aktuella uppgifter.

6.5       Överlåtelse & ändringar av Avtalet
Part får inte utan den andre partens godkännande överlåta eller på annat sätt föra över sina skyldigheter och rättigheter enligt ingått Avtal utan skriftligt godkännande från endera Part.

Ändringar av och tillägg till ingått Avtal eller ändringar i de Allmänna avtalsvillkoren ska, för att vara bindande, vara signerade av behöriga firmatecknande representanter hos båda parter.

7        Sekretessbelagd- & konfidentiell information
För ingått Avtals ändamål, innebär termen “Sekretessbelagd information” och ”Konfidentiell information”, utan någon som helst begränsning, all information i form av data, know-how, formler, processer, äganderätt över material, tekniska data, mjukvaruprogram, kalkylblad, modeller, ikoner, fotografier, schematiska teckningar, ritningar, filmer, korrespondens och/eller annan dokumentation som meddelas muntligen, skriftligen eller på annat sätt samt all information av alla typer och i alla former, som avslöjas av endera Avtalspartnern under diskussioner, i förhandlingar, under möten, i nyttjande av tjänsten och via kommunikation i samband med informationsutbytet.

Part måste först inhämta ett skriftligt tillstånd av den andra Avtalsparten samt att vidta alla skäliga försiktighetsåtgärder för att se till att ovannämnd information bevaras fullständigt skyddad och konfidentiell.

Parter förbinder sig vidare att avslöja Sekretessbelagd informationen endast till de anställda eller ombud som absolut måste ha tillgång till sådan information för att det ska vara möjlig att nyttja avtalade Tjänster och förbinder sig även att se till att sådana anställda eller ombud är medvetna om de skyldigheter som gäller Sekretessbelagd information samtidigt som Avtalspartnern och dennes anställda och ombud måste respektera och inte avslöja Sekretessbelagd information eller delar av sådan.

Dooby får inte i någon utsträckning lämna ut kunduppgifter avseende Kunden eller kundens Slutanvändare till tredje man, med undantag för uppgift som Dooby är skyldigt att lämna enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift.

Dooby har dock rätt att i sin marknadsföring publicera information om att Kunden nyttjar Tjänsterna.

Part bär ensam ansvaret för att dess personal iakttar sekretess enligt denna punkt. Part skall vidta erforderliga åtgärder till säkerställande av att parts personal iakttar och efterlever partens åtagande enligt denna punkt. Part ansvarar för att anlitade underleverantörer eller fristående konsult jämte deras personal iakttar samma sekretess som Parten och Partens personal.

Denna sekretessförbindelse ska ha en varaktighet från dags datum och under hela tiden tjänsterna nyttjas samt två (2) år efter att Tjänsterna stängts av.

8       Force Majeure
Vid händelse som Part inte råder över anses Part är befriad från påföljd och skadestånd enligt ingått Avtal. Det om avbrott i driftsättning eller löpande drift orsakas av, men inte begränsas av; krig, krigshandling, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, avbrott i allmänna kommunikationer, strömavbrott, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning, och därmed jämställda omständigheter.

Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

För att befrielse ska gälla enligt ovan skall Part snarat möjligt skriftligen meddela den andra Parten om hindret. Vid de fall hinder varar längre än tre månader har den andra Parten rätt att omedelbart säga upp Avtalet genom skriftlig meddelande därom.

9       Tvist
Tvist avseende tolkning eller tillämpning av ingått Avtal tillsammans med de Allmänna avtalsvillkoren ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm på Svenska.